Sir Haji Khan alias Sarang Amar


Sir Haji Khan alias Sarang Amar

Teacher

Sir Haji Khan alias Sarang Amar